Løn og vilkår Løn

Kreds 25's lønpolitik

Albertslund Lærerkreds’ lønpolitik Drøftet og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2017.

Albertslund Lærerkreds’ lønpolitik

Med udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings lønpolitik tilrettelægges Albertslund Lærerkreds’ arbejde med lokal løn ud fra følgende lokale lønpolitik.

Formål

Lønpolitikken skal sikre åbenhed og gennemskuelighed i løndannelsen, således at lønpolitikken medvirker til at fremme forståelsen af en fælles fagforening, samt understøtte et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed på skolerne.

Lønnens sammensætning skal primært tilgodese skolens kerneydelser og basere sig på objektive og fremadrettede kriterier. Funktions- og kvalifikationsløn aftales efter samme principper på alle skoler, således at lønmæssige skævheder mellem skolerne undgås.

Der tages udgangspunkt i følgende overordnede principper

  • Lønsystemet skal være enkelt og gennemskueligt.
  • Aftaler om løn skal ramme så bredt som muligt.
  • Lige løn for lige arbejde.
  • Løndannelsen skal ske efter klare og objektive kriterier og helst på grundlag af forhåndsaftaler.
  • Lønforskelle skal derfor være begrundet i forskelle i arbejdets karakter og indhold, i den måde arbejdet udføres på og/eller i de ansattes kvalifikationer.
  • Lønnen kan ikke erstatte den nødvendige tid til arbejdet.

Forhandlinger om lokal løn sker mellem Albertslund Lærerkreds og Albertslund Kommune/skolelederne.

 

 Vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 2017